Ponuka na prenájom nebytových priestorov

 Obec Divina v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
 
ponúka 
 
na prenájom nebytové priestory vo vlastníctve obce.
 
Jedná sa o nebytové priestory na obchodné, resp. kancelárske účely v budove Základnej 
školy s materskou školou Divina - horná, č. súp. 389, 013 31 Divina. 
 
Budúci nájomca si bude uhrádzať všetky náklady spojené s predmetom nájmu, čiže náklady na vykurovanie, vodné,
elektrickú energiu a odvoz komunálneho odpadu. 
 
Záujemcovia sa môžu bližšie informovať u starostu obce, pána Martina Fronca
na tel. čísle: 041/5003807, 0903 757 880, resp. doručiť žiadosti na adresu: 
 
Obecný úrad Divina 
Divina 50
013 31 Divina
 
Je možné dohodnúť si osobnú prehliadku ponúkaných priestorov.