Oznam starostu obce

 
Vážení spoluobčania, 
 
s účinnosťou od 1. januára 2019 Vláda Slovenskej republiky schválila nový zákon týkajúci sa
zvýšenia poplatkov za uloženie a skládkovanie zmesového odpadu. 
Z uvedeného dôvodu bolo Obecné zastupiteľstvo Divina nútené pristúpiť 
k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad na rok 2019 v sume 19 Eur/osoba/rok. 
 
Keďže výška poplatkov za skládkovanie zmesového odpadu závisí od úrovne triedenia odpadu
v obci, dovoľujeme si dôrazne apelovať na všetkých občanov, 
aby separácii venovali veľkú pozornosť. 
 
Čím viac budeme triediť, tým menej budeme platiť za skládkovanie odpadu, 
a v konečnom dôsledku nebudeme musieť v budúcnosti ďalej 
zvyšovať poplatok za komunálny odpad.