27. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Divina

 Starosta Obce Divina, Ing. Emil Molko v súlade s ustanovením 
§ 13 ods. 4 písm. a/ zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
z v o l á v a 
 
27. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Divina, 
ktoré sa uskutoční dňa 16. novembra 2018 o 17.00 hodine 
v zasadačke na obecnom úrade, s týmto navrhovaným programom:
 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Dopyty občanov 
4. Prerokovanie návrhu "Finančného a programového rozpočtu Obce Divina na rok 2019"
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Divina 
6. Schválenie faktúr nad 3 tis. Eur
7. Žiadosti 
8. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
9. Rôzne
10. Záver 
 
Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.