PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len Zákona č. 25/2006 Z.z.) Obec Divina je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
Podľa § 22 Zákona č. 25/2006 Z.z. zriaďuje obec Divina na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.
Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňuje obec Divina informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejný obstarávateľ:
 
Obec Divina
Sídlo:
Obec Divina, Obecný úrad č. 50, 
013 31 pošta Divina
Číslo účtu:
Slovenská sporiteľňa a. s.
IBAN: SK2509000000005114266838
IČO: 00321214
DIČ: 2020671840
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Martin FRONC, starosta obce
e-mail: starosta.divina@gmail.com
Telefon: +421 41 5684577
Fax: